Šta koronavirus znači za poslodavce?

Šta koronavirus znači za poslodavce?

Koronavirus (COVID-19) je promijenio svijet u kratkom periodu i države nisu spremne da se nose sa izazovima koje nosi sa sobom, kako sa zdravstvenim tako i ekonomskim posljedicama. Bosna i Hercegovina nije izuzetak.

Jedan od prvih načina kako će COVID-19 utjecati na lokalnu ekonomiju jeste ugrožavanjem poslovanja malih i srednjih preduzeća, a samim tim i gubitkom velikog broja radnih mjesta. U BiH mala i srednja preduzeća čine 96% od ukupno registrovanih privrednih subjekata, što znači da će posljedice biti nesagledive.  

U jeku pandemije, poslodavci se suočavaju s dva pitanja: da li da se dodatno zadužuju kod komercijalnih banaka i tako osiguraju nastavak poslovanja i zaštite radnike na svoju štetu ili da djelomično ili u potpunosti otpuste svoje radnike? 

Restart kao poslovna ambasada za bosansku dijasporu i strane investitore se pridružuje stavovima poslovnih asocijacija širom BiH koje su iznijele set preporuka predloženih nadležnim organima kako da se prebrodi ekonomska kriza i da se ublaži ekonomski krah koji će tek da nastupi. Također smatramo da postojeće mjere koje imaju za cilj zaštitu radnika, ne uzimajući u obzir interese poslodavaca u trenutku kada je smanjen protok novca, roba i usluga, nisu mjere koje mogu polučiti bilo kakve kratkoročne, a da ne govorimo dugoročne rezultate. 

Potreban je koordinisani odgovor organa svih nivoa vlasti kako bi osigurali da se COVID-19 kriza pravovremeno i na odgovarajući način adresira. Potrebna je proaktivna saradnja zakonodavne i izvršne vlasti sa poslovnom zajednicom kako bi se doskočilo trenutnoj situaciju.

Zaustavljanje pandemije je svakako prvi korak koji moramo poduzeti, ali istovremeno se mora osigurati pravovremeni ekonomski odgovor kako bi se izbjegle dugoročnije posljedice koje će kasnije biti teže sanirati. 

Stoga predlažemo sedam konkretnih mjera kako država može i mora pomoći malim i srednjim preduzećima:

1.     Plaćanje PDV-a po naplati, 

2.     Preuzimanje obaveze plaćanja doprinosa za radnike od strane države, 

3.     Odgoda otplate kredita na fleksibilan način u trajanju od 6 mjeseci,

4.     Poreske olakšice i ukidanje penala zbog kašnjenja plaćanja poreskih obaveza,  

5.   Smanjenje troškova poslovanja-uvođenje moratorija na komercijalnu rentu i rentu za prostore kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave. Ova mjera može biti usmjera na biznise koji raspolažu određenom kvadraturom ili ograničiti do određene kvadrature. To bi gubitke prebacilo na vlasnike tih nekretnina, ali mnogi od njih su velike kompanije s finansijskim zalihama koje im dozvoljavaju da apsorbiraju gubitke i mogućnost ponovnog pregovaranja svojih ugovora s investitorima. Naravno, neki su vlasnici i pojedinci ili mala i srednja preduzeća i u njihovom slučaju, oslobađanje od plaćanja kredita bi značilo pogodnost za njih,

6.     Uspostavljanje fondova za podršku malim i srednjim preduzećima da prebrode ekonomsku krizu u trajanju od 6 do 12 mjeseci, 

7.    Smanjenje cijena ili odgađanje plaćanja troškova energije. 

Skrećemo pažnju da predložene mjere nisu samo zaštita poslodavaca i privatnog sektora kao takvog, nego zaštita radnika i prevencija masovnih otpuštanja do kojih će doći u narednim sedmicama ako se ne poduzmu konkretne mjere i ne izvrši pritisak na vlast.